Institut for Planlægning

Ledige stillinger

Institutleder

Job- og personprofil til institutlederstilling på PLAN

 

1. Indledning

Aalborg Universitet søger en ny institutleder til Institut for Planlægning. Genitor assisterer i den forbindelse med rekrutteringen.

Job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor og vil blive anvendt som en fælles forståelsesramme i forhold til stillingen og profilen for den nye institutleder. Den indeholder uddybende informationer til interesserede kandidater og danner grundlag for Genitors search aktiviteter og vurderer kandidaters kvalifikationer i forhold til stillingen.

 

2. Kort om AAlborg Universitet

Historik, mission, vision og værdier

Aalborg Universitet havde sin begyndelse som Aalborg Universitetscenter i 1974. Universitetet var et resultat af fusioner mellem flere etablerede institutioner, hvilket gjorde det muligt at skabe et samlet universitet med en række fakulteter. Da universitetscenteret blev oprettet i 1974, havde det et humanistisk fakultet, et samfundsvidenskabeligt fakultet og et teknisk-naturvidenskabeligt fakultet. I 1994 skiftede Aalborg Universitetscenter navn til Aalborg Universitet (AAU). I 1994 fik Aalborg Universitet også et sundhedsvidenskabeligt fakultet.

Siden Aalborg Universitets oprettelse i 1974 har universitetet været kendetegnet ved en problembaseret og projektorienteret undervisningsform. Aalborg Universitet har også fokus på et bredt samarbejde med både erhvervslivet og de offentlige myndigheder. Det meste af Aalborg Universitets organisation og uddannelser har til huse på universitetets campusområde i Aalborg Øst. Aalborg Universitet har dog også en del faciliteter og undervisning rundt om i Aalborg, heriblandt en stor del i Aalborg Centrum. Aalborg Universitet har desuden siden 1995 haft en afdeling i Esbjerg og siden 2005 haft en afdeling i København.

Universitetet har i dag ca. 3.500 ansatte og ca. 20.000 studerende.

Aalborg Universitets mission er at bidrage til det globale samfunds videnopbygning og til udvikling af det danske samfunds velstand, velfærd og kultur. Det sker gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og vidensamarbejde. Aalborg Universitet uddanner studerende til fremtiden og baserer sine aktiviteter på et dynamisk og forandringsskabende samarbejde med det omgivende samfund. Universitetets medarbejdere favner alle videnskaber og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, der udfordrer det eksisterende og skaber robuste, forskningsbaserede løsninger på samfundets komplekse udfordringer.

Aalborg Universitets vision er at:

 • fungere og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter
 • være internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning
 • uddanne studerende til fremtidens samfund
 • udleve sine grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater
 • være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og universitetets vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.

Aalborg Universitets værdier har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur, der afspejler sig i en række særkender. Det er kombinationen af disse, der er universitetets styrke.

 • Problemorientering - Aalborg Universitet har en stærk tradition for en problembaseret tilgang til forskning og uddannelse. Forskere, studerende og færdige kandidater arbejder analytisk, helheds-, problem- og løsningsorienteret.
 • Samarbejde - Aalborg Universitet bedriver videnskab i tæt samarbejde mellem medarbejdere, studerende, erhvervsliv og offentlige partnere. Den tætte kontakt mellem universitetet og eksterne samarbejdspartnere er en forudsætning for universitetets arbejde med autentiske problemstillinger.
 • Engagement - Aalborg Universitet er præget af de ansattes og de studerendes handlekraft og dynamik. Aalborg Universitet er for engagerede ansatte og studerende, der tager ansvar og får ting til at ske på universitetet og i omverdenen.
 • Forandring - Aalborg Universitet skaber viden, der ændrer verden. Aalborg Universitets problemorienterede tilgang til forskning, uddannelse, videnformidling og samarbejde gør en forskel og skaber forandring.

Udover de værdier, der er med til at give Aalborg Universitet sine særkender, deler universitetet en række værdier med andre forskningsuniversiteter. Universitetet er således medunderskriver på Magna Charta Universitatum, der blandt andet dækker over disse værdier:

 • Forskningsfrihed
 • Ytringsfrihed
 • Uafhængighed af religiøse, politiske eller kommercielle interesser
 • Videnskabelig redelighed og videnskabsetisk integritet
 • Stræben efter videnskabelig og undervisningsmæssig excellence
 • Dannelse gennem videnskab
 • Konstruktiv kritik.

Organisering og ledelse

Aalborg Universitet er organiseret med en bestyrelse som den øverste myndighed. Den daglige ledelse varetages af en direktion bestående af rektor, prorektor og universitetsdirektør. Aalborg Universitet udgøres af en bred vifte af videnskabelige miljøer organiseret i fem fakulteter, som ledes af dekaner. Fakulteterne er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber med uddannelse og forskning i centrum. Herunder kommer 17 institutter, som ledes af institut­ledere.

Aalborg Universitets organisering ses af figuren nedenfor.

Du kan læse mere om organiseringen af Aalborg Universitet her:

https://www.aau.dk/om-aau/organisation/

 

3. Det Tekniske fakultet for it og design (Tech)

Institut for Planlægning hører under det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH), som tilbyder en bred vifte af uddannelser og kurser.

Fakultetet adresserer globale udfordringer gennem uddannelse, forskning og videnssamarbejde, der former fremtidens digitale løsninger med respekt for menneskets adfærd og behov, teknologi og viden til bæredygtig omstilling, samt arkitektur og design, der integrerer æstetik og ingeniørvidenskab.

På TECH møder du omkring 700 højt kvalificerede kolleger, der brænder efter at levere universitetets kerneopgaver: undervisning, forskning og samarbejde med det omgivende samfund. Kerneopgaverne løses i forening med 5.000 dygtige studerende, som gennem problem- og projektbaseret læring tilegner sig viden til at komme ud i verden og gøre en forskel - nu og i fremtiden.

TECH består af fire institutter, der handler ved rettidig inddragelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i forskning, uddannelse og vidensamarbejde:

Fakultetets øverste ledelse består af dekanen, prodekanen for uddannelse og prodekanen for forskning. Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed.

Institutlederne ved de fire institutter refererer til dekanen. Institutlederen for Institut for Planlægning indgår i et fakultetsledelsesteam med dekan, prodekanen og de tre andre institutledere. Ledelsesteamet arbejder målrettet med at udvikle en effektiv og resultatorienteret mødeform, der fremmer realiseringen af de fælles strategiske mål.

Se mere information om at arbejde på TECH her:

https://www.tech.aau.dk/tech+som+arbejdsplads/

 

4. institut for Planlægning

På Institut for Planlægning (PLAN) har bæredygtighed været grundelementet i universitetets profil, siden instituttet blev oprettet i 1975. Instituttet bedriver forskning og uddannelse inden for planlægning, teknologi og samfund, bl.a.:

 • Bæredygtig omstilling
 • Design
 • Forbrug og produktion
 • Miljøvurdering
 • Teknologivurdering
 • Energiplanlægning
 • Havforvaltning
 • Landmåling og arealanvendelse
 • Problembaseret læring.

Eksempelvis har PLAN internationalt stærke forskningsmiljøer inden for cirkulær økonomi, bæredygtigt design, livscyklus-vurderinger og intelligente energisystemer. Forskere fra PLAN står i spidsen for verdens største bæredygtige fjernvarmeindsats (4DH). Instituttet har et verdenskendt forskningsmiljø i problembaseret læring (UNESCO kategori 2 center for problembaseret læring) og Danmarks eneste landinspektøruddannelse.

Vores forskere og studerende arbejder med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger. Den problemorienterede tilgang og et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner er grundstenen i alle vores uddannelser. Vores ingeniøruddannelser regnes blandt de bedste i verden:

 • AAU’s ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden og nummer 1 i Europa af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • AAU er for fjerde år i træk blevet udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa og ligger ligeledes blandt de allerbedste på verdensplan (U.S. News & World Report).
 • Vurdering af universiteternes bidrag til at nå̊ FN’s 17 verdensmål (2020 Times Higher Education (THE). Her ligger AAU i den samlede vurdering nr. 1 i Danmark og nr. 23 i verden. Vurderingen i forhold til SDG #7 (energi) er nr. 1 i Europa og nr. 10 i verden og i forhold til SDG #4 (uddannelse) nr. 1 i verden.

Institut for Planlægning består af omkring 200 ansatte og mere end 1300 studerende fordelt på vores campusser i Aalborg og København.  

Læs mere om Institut for Planlægning her: https://www.plan.aau.dk

 

Forskningen

Instituttets forskning har fokus på bæredygtighed, herunder bæredygtig omstilling, design, cirkulær økonomi, forbrug og produktion, miljøvurdering, teknologivurdering, energiplanlægning, havforvaltning, landmåling og arealanvendelse samt problembaseret læring.

Forskningen danner grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende og problemorienteret tilgang, der er med til at sikre, at der skabes uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på teknologi, digitalisering, bæredygtighed og partnerskaber til en bæredygtig omstilling.

Læs mere om forskning på Institut for Planlægning her: https://www.plan.aau.dk/forskningsgrupper/

 

Uddannelserne

Instituttet udbyder en lang række bachelor- og kandidatuddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område. Fælles for dem alle er, at de giver de studerende mulighed for at arbejde for at skabe en bæredygtig fremtid. Studerende kan læse både i Aalborg og i København.

Instituttet udbyder de følgende bacheloruddannelser: 

 • Bæredygtigt Design (København)
 • By-, Energi- og Miljøplanlægning (Aalborg og København)
 • Landinspektørvidenskab (Aalborg og København)
 • Teknoantropologi (Aalborg og København).

Der udbydes de følgende kandidatuddannelser:

 • Sustainable Cities (København)
 • Sustainable Design (København)
 • Surveying and Planning, cand. tech (Landinspektørvidenskab)
 • Surveying, Planning and Land Management, cand. geom (Landinspektørvidenskab)
 • Techno-Anthropology (Aalborg og København)
 • Urban, Energy and Environmental Planning (By-, Energi- og Miljøplanlægning).

Dertil kommer de følgende Masteruddannelser:

 • Master i Problembased Learning in Engineering and Science
 • Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul.

 

Læs mere om Instituttets uddannelser her: https://www.plan.aau.dk/Uddannelser/

 

5. Institutlederens Ansvarsområder og opgaver

Institutlederen har ansvaret for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du vil skulle repræsentere instituttet ind- og udadtil, og skal derfor kunne skabe gode samarbejdsrelationer med interne såvel som eksterne parter.

En af de vigtigste opgaver er at sikre kvaliteten af instituttets aktiviteter, både når det gælder forskning, uddannelser med baggrund i problembaseret læring, og erhvervssamarbejde. Det er også̊ institutlederens ansvar at sikre udviklingen af nye videnskabelige talenter samt løbende karriereudvikling af medarbejderne.

Institutlederen indgår i fakultetsledelsen på det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere, som har ansvaret for at lede fakultetet, herunder at gennemføre universitetets strategi. Sammen med den øvrige ledelse skal institutlederen kunne inddrage medarbejderne i udviklingen af strategisk retning og engagere medarbejderne i implementeringen.

Det er Institutlederens rolle at sikre sammenhængskraft internt på instituttet. Det er således vigtigt, at du lytter åbent og kommunikerer tydeligt, er synlig i dagligdagen i organisationen, og at du kan lede en tværfaglig organisation med medarbejdere fordelt på de to geografiske lokationer Aalborg og København. Institutlederen skal kunne lede gennem ledere og praktisere god institutledelse.

Som institutleder har du selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategiske fokusområder, hvor der er særlig opmærksomhed på kvaliteten af forskningen og den forskningsbaserede undervisning samt på ekstern finansiering af forskningsprojekter, såvel nationalt som internationalt.

I de kommende år har instituttet fokus på at fastholde og udvikle de forsknings- og uddannelsesmæssige styrkepositioner, både nationalt og internationalt. Det kan bl.a. ske gennem en målrettet fokusering på synlighed, fx ved forskningspublikationer og ved mere bredt at udbrede kendskabet til instituttets kerneaktiviteter. For at bidrage til at løse udfordringerne med bæredygtighed er der i instituttet desuden fokus på at øge samarbejdet med det omkringliggende samfund, og tilgangen af eksternt finansierede forskningsprojekter er et vigtigt led heri. Ligeledes er det vigtigt løbende at have fokus på at udvikle organisationen mht. forsknings- og personaleledelse, instituttets processer, arbejdsgange og værktøjer til den dynamiske hverdag og den fortsatte ekspansion.

 

6. InstituTlederens kvalifikationer og kompetencer

Du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder og du har relevant undervisningserfaring.

Du har erfaring med forskningsledelse fx fra et universitet eller sektorforskningsinstitut, offentlig administration (relevant ministerium eller styrelse), uddeling af forskningsmidler, relevant konsulentvirksomheder, internationale organisationer o.lign.

Du har stor indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund såvel nationalt som internationalt.

Du har visioner for udvikling af instituttet, for forskningens mulighed for at udvikle og påvirke samfundet, samt evner til at aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensdeling.

Du har god forståelse for organisering af vidensorganisationer, økonomistyring og administration. Erfaring med tiltrækning af eksterne forskningsmidler vil være en fordel.

Du er en dygtig leder, der har dokumenteret erfaring med ledelse af selvledende medarbejdere, og du kan lede gennem andre. Din ledelseserfaring kan stamme fra uddannelses- og forskningsverdenen, men må også gerne stamme fra et ”aftagermiljø”. 

Du bestræber dig på at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og eksternt samarbejde. Desuden forventes du at okusere på internationalisering på instituttet såvel som på fakultetsniveau.

Du er empatisk og har en anerkendende, lyttende og inddragende ledelsesstil – med et blik for ledelse af og samarbejde med alle instituttets medarbejdergrupper og de studerende. Du udviser en god forståelse for, hvordan det videnskabelige og administrative personale samarbejder om at løse instituttets kerneopgaver.

Du har stærke kommunikative evner både på dansk (evt. skandinavisk) og engelsk, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation, samt at du kan opbygge og udvikle et stærkt ledelsesteam med dig selv i spidsen.

Du er analytisk skarp og strategisk stærk. Du kan og vil deltage i den offentlige debat og positionere instituttets holdninger og intentioner på en klar og forståelig måde.

 

7. Ansættelsesvilkår og betingelser

Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år uden opslag.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Det kan aftales, at der ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, samt Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

 

8. ansættelsesProces

Du bedes åbne linket "søg stillingen online" og udfylde ansøgningsformularen. Ansøgningsfristen er den 3. maj 2021.

Dekanen for TECH har nedsat et indstillingsudvalg med såvel intern som ekstern repræsentation, der rådgiver dekanen i processen. Derudover medvirker Genitor ved rekrutteringen af den nye institutleder.

Ansøgningen bør bl.a. indeholde din motivation for at søge stillingen, dit CV understøttet af eksamensbeviser og anden relevant dokumentation, samt et oplæg om din vision for instituttet (maksimalt tre A4 sider).

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Første samtalerunde afvikles den 20. maj 2021, mens anden samtalerunde afvikles den 3. juni 2021. Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb hos Genitor, hvor der også indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.

Testforløbet omfatter:

 • Personlighedstesten NEO–PI–3, der er markedets bredest funderede og bedst dokumenterede.
 • Begavelsestesten IST-2000R, der er en omfattende og nuanceret test til vurdering af generel intelligens.
 • En opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i personligheds- og begavelsestestene drøfter dine kompetencer i forhold til den foranstående personprofil. Du får en mundtlig feedback fra konsulenten.

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk tre referencer, og det sker i alle tilfælde efter forudgående aftale med dig.

Vi udarbejder en skriftlig kandidatvurdering, og den udgør den samlede afrapportering af testforløbet og referencetagningen. Vurderingen indeholder:

 • Resultaterne fra personlighedstesten og begavelsestesten.
 • En vurdering af dine kompetencer i forhold til personprofilen.
 • En generel vurdering af din ledelsesadfærd.
 • En specifik vurdering af dine ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til det konkrete job.
 • En konklusion vedrørende match.

Vi sender vurderingen til dig forud for anden samtalerunde, hvor du får mulighed for at kommentere vurderingen over for ansættelsesudvalget. Vi præsenterer og gennemgår vurderingen for ansættelsesudvalget i forbindelse med anden samtalerunde.

Vi forventer, at ansættelsesudvalget indstiller i forlængelse af anden samtalerunde. Forventet tiltrædelse er den 1. juli 2021.


9. yderligere information

Hvis du overvejer at søge stillingen, er du meget velkommen til at kontakte dekan for TECH, Henrik Pedersen, på tlf. 60112787 eller e-mail dekan-tech@aau.dk, eller associeret partner i Genitor, Sebastian Volkers, på tlf. 31411334 eller e-mail sv@genitor.dk, for yderligere information eller spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.